Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 38
  Đã thăm: 619456
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học 12/27/2011 12:00:00 AM
       

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 13/2006/QĐ-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội , Ngày 18 tháng 04 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

theo hình thức vừa làm vừa học

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về đào tạo trung học chuyên nghiệp hệ tại chức, chuyên tu, vừa học vừa làm trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Số hiệu văn bản: 13/2006/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 18/04/2006
Ngày có hiệu lực: 03/05/2006
 
Tải tệp đính kèm
tccn_2.doc
 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn