Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 6
  Đã thăm: 619423
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 12/27/2011 12:00:00 AM
       

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 42/2008/QĐ-BGDĐT   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                      Hà Nội, ngày 28 tháng7 năm 2008

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

                       

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về liên kết đào tạo ban hành trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- UB VHGDTNTN và NĐ (để báo cáo);

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, PC, GDCN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

           Bành Tiến Long (đã ký)

 

 
Số hiệu văn bản: 42/2008/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 28/07/2008
Ngày có hiệu lực: 12/08/2008
 
Tải tệp đính kèm
Quydinhlienketdaotao_1.doc
 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn