Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 15
  Đã thăm: 619500
Chi tiết Văn bản  (Đối tượng áp dụng: Khác )
Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên 12/27/2011 12:00:00 AM
       

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 60/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệt NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2008

                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-    Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)

-    Ban Tuyên giáo TW; (để báo cáo)

-    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (để phối hợp)

-    Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; (để phối hợp)

-    TW Đoàn TNCSHCM; Hội SVVN; (để phối hợp)

-    UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

-    Như Điều 3;

-    Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

-    Công báo, Website CP, Website Bộ GD&ĐT;

-    Lưu VT, Vụ PC,Vụ CTHSSV.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Vũ Luận

 

 
Số hiệu văn bản: 60/2008/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 05/11/2008
Ngày có hiệu lực: 20/11/2008
 
Tải tệp đính kèm
60-2008-QD-BGDDT.zip
 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn