Ngày 23 tháng 10 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 14
  Đã thăm: 619486
Chi tiết Quy chế  (Đối tượng áp dụng: Đại học, Cao đẳng )
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 9/6/2011 12:00:00 AM
       

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế các Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trư­ởng Vụ Đại học và Sau đại học, Cục tr­ưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lư­ợng giáo dục, Thủ trư­ởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trư­ởng các Bộ, Thủ trư­ởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trư­ởng các tr­ường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án NDTC;
- Viện KSNDTC;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN và NĐ của QH
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ T­ư pháp);
- Công báo;
- Nh­ư Điều 3 (để thực hiện);
- Website chính phủ, Website Bộ GD&ĐT
- Lư­u: VT, Vụ ĐH&SĐH, Vụ PC

KT. BỘ TRƯ­ỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Bành Tiến Long

Download

 
                                                                                              
Skip Navigation Links
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn