Ngày 22 tháng 08 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 27
  Đã thăm: 603550
Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Kạn với chương trình Hành động 296 02/03/11

UBND TỈNH BẮC KẠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 180  /CĐSP

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 4  năm 2010 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 296/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

VÀ NGHỊ QUYẾT 05/NQ-BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010 – 2012  

  Thực hiện Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện công văn số 1242/BGDĐT-VP ngày 12/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức thảo luận quán triệt Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012; Quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ.

          Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện mục tiêu “Đổi mới quản lý giáo dục đại học” với những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

          I. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh có liên quan đến việc đổi mới quản lý giáo dục đại học và hiệu quả giáo dục đại học:

          1. Mục tiêu:

          - Từng cán bộ, công chức trong nhà trường phải được trang bị đầy đủ bộ tài liệu có liên quan đến công tác đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức học tập quán triệt sâu rộng trong tập thể cán bộ, công chức, nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm một cách đầy đủ, đúng đắn làm cơ sở cho việc đề ra chương trình hành động của bản thân và tham gia thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của nhà trường.

          - 100% cán bộ, công chức phải tham dự đầy đủ các buổi học tập quán triệt các văn bản do nhà trường tổ chức. Sau đợt học tập mỗi Phòng, Ban, Khoa và các lớp viết biên bản thảo luận nêu rõ nhận thức cùng với chương trình hành động của đơn vị tham gia thực hiện đổi mới giáo dục đại học.

          2. Nhiệm vụ:

          - Cấp uỷ Đảng chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể nghiêm túc thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ  và nghị quyết 05/NQ - BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Đảng uỷ ra Nghị quyết chỉ đạo các đơn vị chính quyền, đoàn thể trong Nhà trường thực hiện các nội dung của chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ  và nghị quyết 05/NQ - BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo.

 (chịu trách nhiệm thực hiện Ban chấp hành Đảng bộ) 

          - Công đoàn Nhà trường căn cứ vào chương trình hành động của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cụ thể hoá thành chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình Nhà trường (Chịu trách nhiệm thực hiện Ban chấp hành Công đoàn).

          - Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường căn cứ vào Kế hoạch số 113/KH-BGD&ĐT-TWĐTN ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh có chương trình hành động cụ thể để triển khai chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ  và nghị quyết 05/NQ - BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo (Chịu trách nhiệm thực hiện Ban chấp hành Đoàn trường).

          - In ấn tài liệu tập hợp các văn bản có liên quan đến đổi mới giáo dục đại học, phát hành đến từng bộ phận Phòng, Ban, Khoa, các lớp trong nhà trường. Thời gian hoàn thành 02 tháng 4 năm 2010 (Chịu trách nhiệm thực hiện Phòng Hành chính quản trị).

          - Tổ chức học tập quán triệt các văn bản của Trung ương, của ngành Giáo dục, chương trình hành động của nhà trường, thảo luận góp ý chương trình hành động, tất cả các đối tượng trong trường từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, công chức. Tổ chức thảo luận sâu sắc trong lãnh đạo trường, trong giảng viên và học sinh-sinh viên với chủ đề: Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo và cần phải làm gì và làm như thế nào để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học? Từ đó thống nhất nhận thức: Phát triển quy giáo dục đại học phải đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Thời gian thực hiện nửa đầu tháng 4 năm 2010 (Chịu trách nhiệm thực hiện phòng TC- CTTTr, Đoàn Thanh niên CSHCM, phòng Đào tạo - NCKH, phòng CTCT- HSSV, các Khoa,Tổ cùng phối hợp thực hiện theo kế hoạch chung của Trường). Tùy theo đối tượng để lựa chọn nội dung thích hợp .

          - Chủ trương “Đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012” phải đưa vào phương hướng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong Trường, phải biến thành những hành động, việc làm cụ thể thông qua các Nghị quyết. Đây là thời điểm Đảng bộ nhà trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, cho nên có nhiều thuận lợi để xây dựng chương trình hành động trong việc góp phần đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong các năm học tiếp theo (2010 – 2011, 2011 – 2012) thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, phải được cụ thể hóa thành hành động được thể hiện trong phương hướng, nhiệm vụ năm học.

(Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Thanh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung mục I).

          II. Hoàn thiện hệ thống các văn bản do nhà trường ban hành có liên quan đến công tác đào tạo và  chế độ chính sách đối với giảng viên:

          1. Mục tiêu:

           Cập nhật, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, đến chế độ chính sách đối với giảng viên cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường. Phải đảm bảo yêu cầu gắn với thực tiễn địa phương nhưng không trái với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời đảm bảo tính khả thi.

          2. Nhiệm vụ:

          - Mỗi năm ít nhất một lần tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, công chức và học sinh-sinh viên về các văn bản liên quan đến công tác đào tạo, chế độ chính sách do Trường ban hành, để xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, hoặc nghiên cứu để ban hành các văn bản nếu có điều chỉnh hay chủ trương mới của Trung ương, Bộ ngành và Tỉnh, cụ thể các văn bản sau đây:

          2.1. Lập và công bố Mục tiêu chất lượng cho từng ngành đào tạo. Hoàn thành tháng 7 hàng năm (Phòng Đào tạo - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện).

            2.2. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo niên chế, Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Phòng Đào tạo- NCKH chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.3. Quy định về công tác sinh viên trong đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo niên chế, ban hành theo Quyết định số 967a/QĐ-CĐSP-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế học sinh- sinh viên trong trường CĐSP Bắc Kạn. (Phòng CTCT-HSSV chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.4. Quy định thu học phí cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2009 – 2010. (Phòng Kế hoạch tài vụ chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.5. Quyết định số 50/QĐ-HT ngày 16 tháng 02 năm 2009 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (thực hiện Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên) (Phòng ĐT - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.6. Cập nhật, bổ sung Kế hoạch đào tạo trong từng năm học. Tháng 8 hàng năm phải hoàn thành và phát hành (Phòng Đào tạo - NCKH  chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.7. Soạn thảo và ban hành Quy chế tổ chức quản lý, đào tạo hệ không chính quy, học theo hình thức vừa làm vừa học. Tháng 7 năm 2010 ban hành (Phòng Bồi dưỡng và LKĐT chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.8. Soạn thảo và ban hành Quy định quản lý và sử dụng cơ sở vật chấttrang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và hoạt động trong nhà trường. Tháng 6 năm 2010 ban hành (Phòng Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện).

          2.9. Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợẩttong việc quản lý giữa Bộ và Tỉnh đối với trường cao đẳng thuộc Tỉnh, để phát huy tối đa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo theo quy định của nhà nước.

(Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Hứa Đình Thắng, Nguyễn Thị Tuyết Thanh trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung mục II).

          III. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường:

          1. Mục tiêu:

           Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy trong nhà trường để thích ứng với tình hình đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          2. Nhiệm vụ:

          2.1. Thành lập bộ phận lưu trữ thuộc phòng Hành chính tổng hợp. Thời gian trong tháng 8 năm 2010 (Phòng Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện)

          2.2. Nghiên cứu lập đề án trình Ủy ban nhân dân Tỉnh kiện toàn bộ máy trường CĐCĐ Bắc Kạn cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ mới.

          2.3. Thành lập tổ quản trị website của nhà trường để cập nhật thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, các trường bạn và đưa thông tin của nhà trường lên mạng.

          (Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, phòng Tổ chức- CTTTr tham mưu và chịu trách nhiệm thực hiện nội dung mục III).

          IV. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo:

          1. Mục tiêu:

           Mỗi giải pháp đều có mặt tác động riêng của nó trong từng lĩnh vực cụ thể, thực hiện đồng bộ và đồng thời các giải pháp sẽ tạo ra động lực và sức mạnh, là khâu đột phá đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường. Phải vận dụng và phát huy hết tính năng tác dụng của từng giải pháp trong đó đề cao vai trò của lãnh đạo đơn vị và cán bộ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

          2. Nhiệm vụ:

          2.1. Nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ sở đến Ban Giám hiệu và cán bộ giảng dạy:

           - Căn cứ tiêu chuẩn chức danh theo quy định Điều lệ trường cao đẳng, cùng với phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tham mưu với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010 – 2015; quy hoạch cán bộ quản lý cơ sở (Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu). Từng bước chuẩn hóa trình độ lý luận, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý giáo dục đại học thông qua chương trình các khóa huấn luyện, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Mục tiêu 100% cán bộ quản lý từ Trưởng, Phó đơn vị trở lên đạt trình độ lý luận chính trị phù hợp với chuẩn chức danh; trên 50% cán bộ quản lý được học tập bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; các thành viên trong Ban Giám hiệu tham dự chương trình bồi dưỡng giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Phòng Tổ chức- CTTTr  tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện).

          - Tiếp tục thực hiện mục tiêu từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy thông qua việc học tập sau đại học và NCS. Trước tiên lập quy hoạch đối tượng, sắp xếp thời gian cho hợp lý vừa đảm bảo hoạt động chuyên môn của đơn vị, vừa phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Nhà trường tiếp tục kiến nghị với lãnh đạo tỉnh thực hiện chính sách ưu tiên riêng cho trường về đối tượng được chọn cử đi đào tạo; khuyến khích cá nhân tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tự tìm đối tác để tham gia các chương trình học bổng; về phía nhà trường tăng cường và mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác với các đơn vị ngoài trường, tích cực lập dự án, tranh thủ tìm nguồn tài trợ từ bên ngoài tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham dự để học tập nâng cao trình độ.

          Giai đoạn 2010 - 2012 và những năm tiếp theo, mục tiêu của nhà trường là tập trung khuyến khích cán bộ, giảng viên học nghiên cứu sinh, phấn đấu đến năm 2015 đạt ít nhất 08% cán bộ trực tiếp giảng dạy có trình độ Tiến sĩ, đang học nghiên cứu sinh 10%, duy trì số lượng học sau đại học 05 người/năm giai đoạn 2010 – 2012, những năm sau đó là trên 10 người, giáo viên trẻ tối đa sau 3 năm (kể từ ngày ký hợp đồng làm việc dài hạn) phải thi đỗ và đi học sau đại học, sau khi công tác được 8 năm phải thi đỗ NCS, tiếp tục ưu tiên tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi làm giảng viên. Kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ưu tiên tuyển chọn giảng viên đưa đi đào tạo nghiên cứu sinh theo chương trình mục tiêu của Nhà nước. Tập trung đầu tư có trọng điểm đối với những cá nhân đủ điều kiện về phẩm chất và năng lực, giới thiệu để Nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú hoặc nhà giáo nhân dân (Bộ phận thi đua và Phòng Tổ chức - CTTTr, lãnh đạo các khoa chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Tỉnh cải tiến chế độ ưu đãi thu hút người có trình độ cao đến công tác tại trường, chế độ chính sách đối với cán bộ đi học. Nhà trường nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ yên tâm công tác  như chỗ ở, điều kiện làm việc, chính sách đối với gia đình…(Phòng Tổ chức- CTTTr, tổ chức Công đoàn tham mưu với Ban Giám hiệu; Phó Hiệu trưởng Hứa Đình Thắng  chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nội dung 2.1 - Mục IV).

          2.2. Đổi mới, cải tiến phương pháp dạy – học:

          - Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống đào tạo theo học chế niên chế đối với hệ chính quy cao đẳng, đại học. Quy định chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Bổ sung hoàn chỉnh chuẩn đầu ra từng ngành đào tạo đối với tất cả các cấp học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (Phòng Đào tạo - NCKH  chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện).

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ dạy học, trong đó chú trọng phát huy lợi thế công nghệ thông tin vào việc soạn giảng, tra cứu tài liệu, thiết kế bài giảng điện tử, giáo án điện tử, thực hiện mô hình “Trường học sáng tạo”. Giảng viên phải sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học cần thiết phục vụ cho nghề nghiệp, tự trang bị máy tính cá nhân (laptop). Nhà trường trang bị máy vi tính đến từng bộ môn, lập phòng máy tính dùng chung cho giáo viên tại Thư viện trung tâm, yêu cầu giáo viên sử dụng thiết bị trình chiếu và máy tính để giảng dạy. Thực hiện bắt buộc giảng viên phải đưa giáo trình lên mạng nội bộ, phải tự cập nhật bổ sung, hoàn chỉnh giáo án. Mỗi năm học tổ chức một lần hội thi thiết kế giáo án điện tử, đối tượng dự thi là giảng viên, sinh viên của trường. (Phòng Đào tạo - NCKH, các khoa, bộ môn và giảng viên chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Gắn chặt giảng dạy lý thuyết với thực tập, thực hành, nghiên cứu thực tế; phát huy tối đa chức năng của Trường phổ thông đối với công tác đào tạo giáo viên phổ thông. Giảng viên, giáo viên CĐSP tăng cường đi dự giờ, dạy mẫu tại các trường phổ thông để bám sát phương pháp giảng dạy tại trường sư phạm (Các Khoa phối hợp với các Trường Phổ thông chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Nâng cao chất lượng giáo trình: nhà trường tiến hành rà soát, kiểm tra giáo trình đang giảng dạy của giáo viên để đánh giá mức chất lượng công tác đào tạo, từ đó định hướng việc sử dụng giáo trình cho phù hợp đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng, lựa chọn cách thức thực hiện cho phù hợp, tổ chức biên soạn giáo trình hoặc sử dụng giáo trình có sẵn của các cơ sở đào tạo có uy tín, tham khảo giáo trình từ vebsite của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn chỉnh bộ sung giáo trình đang áp dụng. (Phòng Đào tạo - NCKH, các Khoa chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Có lộ trình chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ bán phần, trước mắt áp dụng với bộ môn ngoại ngữ và các môn chung từ năm 2012.

          - Đổi mới cách học, phương pháp học đối với học sinh, sinh viên, đây là nội dung cần được quan tâm sâu sát của giảng viên, giáo viên và các đơn vị trong trường, nhất là các Khoa, Tổ bộ môn. Đặc biệt đối với sinh viên năm thứ nhất còn mang nặng phong cách học tập của học sinh phổ thông, để thích nghi với cách thức học tập mới, nơi đó đòi hỏi tính chủ động, tích cực, tự giác là phổ biến. Vì vậy, để làm quen với cách học mới đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của học sinh, sinh viên và phải có sự hỗ trợ tích cực của giáo viên, phòng CTCT- HSSV và các tổ chức đoàn thể, bên cạnh đó giảng viên phải thiết kế chương trình phù hợp, cách dạy thích ứng để thay đổi phong cách học tập và tư duy sáng tạo của người học, khuyến khích sự tự học có hướng dẫn, học qua thảo luận và làm việc theo nhóm (Các Khoa, Tổ bộ môn, Phòng CTCT - HSSV chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện) (Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Thanh, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nội dung 2.2 - Mục IV).

          2.3. Tiếp tục thực hiện tự  đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:

          - Phát huy năng lực và nhiệm vụ chức năng của tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng, để thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng tại trường. Trước nhất là thành lập phòng khảo thí và bổ sung nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận kiểm định chất lượng thuộc phòng Khảo thí, kế đến là thông qua đội ngũ chuyên gia được mời, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về đánh giá và kiểm định chất lượng. Tiến hành khảo sát nắm tình hình việc làm và đánh giá của đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do trường đào tạo trong thời gian qua. Nội dung trên phải hoàn thành trong năm 2010 (tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng, phòng CTCT - HSSV chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của trường đã hoàn thành vào tháng 5/2009, cùng với ý kiến góp ý của các chuyên gia, tiếp tục xem xét bổ sung minh chứng để hoàn chỉnh báo cáo. Báo cáo tự đánh giá là căn cứ quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Tiếp tục hoàn thiện bổ sung minh chứng báo cáo tự đánh giá 12 chương trình đào tạo giáo viên nhà trường đang áp dụng. Thời gian hoàn thành nội dung trên chậm nhất là tháng 9/2010, thời gian tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện đến năm 2011 đăng ký đánh giá ngoài xếp loại trường trong hệ thống giáo dục đại học (Tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng, phòng Đào tạo - NCKH  chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Áp dụng quy trình quản lý hệ thống chất lượng đối với công tác hành chính, trong tháng 6/2010 đánh giá nội bộ lần cuối, tháng 10/2010 mời đánh giá ngoài cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. Đảm bảo duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng. (Tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Phòng Hành chính quản trị, Phòng TC- CTTTr chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện).

          - Cập nhật, bổ sung hoàn thiện 3 nội dung công khai theo yêu cầu của Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, trên cơ sở báo cáo đã công khai tháng 01/2010, tiếp tục sửa chữa, điều chỉnh và bổ sung kịp thời ít nhất 06 tháng một lần hoặc khi có thay đổi, điều chỉnh lớn. (phòng ĐT - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện).

(Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Thanh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nội dung 2.3 – Mục IV).

          2.4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học:

          - Nghiên cứu Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên, để cụ thể hóa thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm đối với giảng viên. Thực hiện quy đổi thành giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên không tham gia nghiên cứu khoa học. Thực hiện mục tiêu “Nghiên cứu khoa học là sức sống của Nhà trường”. Chủ trương của Nhà trường là luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, giáo viên và sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

          - Phát triển nhiệm vụ nghiên cứu khoa học gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ. Vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên phải nhận thức rõ nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm của cá nhân đối nhà trường trong công tác đào tạo. Trên cơ sở kinh nghiệm NCKH, mở hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của trường, trong từng năm học nhà trường định hướng cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện, giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Phát huy tiềm năng và chức năng của các đơn vị có thế mạnh như khoa Tự nhiên, Khoa Xã hội để số lượng đề tài tăng hàng năm, vươn tới các đề tài cấp Tỉnh, Bộ, mỗi năm học số đề tài đăng ký mới ít nhất là 30. Trong đó có tối thiểu 01 đề tài cấp tỉnh. Hướng tới các đề tài nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, các đề tài về khoa học giáo dục, cải thiện nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, đề tài về cải tạo môi trường, phát triển bền vững...

           Hạn chế trong thời gian qua và cần phải khắc phục ngay, đó là cán bộ, giáo viên chưa tích cực hoặc còn e ngại viết bài tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ công chức chưa khoa học. Thời gian tới nhà trường thực hiện đồng thời 2 biện pháp vừa động viên, khuyến khích, vừa chế tài thông qua áp dụng triệt để Quyết định 64 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Quan tâm nhiều hơn đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, hoạt động này thời gian qua còn những hạn chế nhất định như chưa phát triển rộng khắp trên phạm vi trường, bó hẹp trong phạm vi các đợt thực tập sư phạm, chế độ chính sách hỗ trợ chưa thỏa đáng. Nhà trường sẽ nghiên cứu tìm giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, cải tiến cách học, cách dạy theo hướng phát huy tính tích cực của người học, tổ chức học nhóm, thảo luận báo cáo chuyên đề, thực hiện bài tập… là tiền đề quan trọng để sinh viên dần dần làm quen với hoạt động nghiên cứu. Đây phải là giải pháp được tổ chức thực hiện thường xuyên trong năm học. (PhòngĐT - NCKH chịu trách nhiện thực hiện).

(Phó hiệu trưởngNguyễn Thị Tuyết Thanh trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung 2.4 – Mục IV). +

          2.5. Tăng cường quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế:

          - Xúc tiến tìm đối tác mới để mở rộng hợp tác với các đơn vị bên ngoài. Hướng tới tích cực tham gia các hiệp hội có đặc thù tương đồng với đặc điểm nhà trường, như hiệp hội các trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề do Tỉnh quản lý, các trường đào tạo đại học, cao đẳng Sư phạm. Tích cực tham gia hội nghị, hội thảo do các trường đại học trong nước và khu vực tổ chức. (Phòng ĐT - NCKH, phòng TC-CTTTr chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Tích cực quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan, tìm sự trợ giúp của các trường cao đẳng, đại học để giới thiệu chuyên gia cộng tác với trường thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, nhà trường tạo thuận lợi nhất trong điều kiện thực tế của trường để các giảng viên, giáo viên làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần.  Mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho ứng viên tham gia chương trình sau đại học nước ngoài bằng nguồn học bổng tài trợ, tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn nâng cao kỹ năng, năng lực công tác làm phong phú hoạt động đào tạo trong nhà trường. Chú trọng cải tiến cung cách phục vụ, tiếp tân đối với khách đến làm việc với nhà trường. (Ban giám hiệu, phòng ĐT - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Các đơn vị chuyên môn (Phòng, Khoa) đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với các cá nhân, đơn vị đơn vị trong và ngoài nước, chú ý nguyên tắc “Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng đôi bên cùng có lợi”, tránh những sai sót đáng tiếc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động nhà trường. Hiện nay và trong thời gian tới công tác đào tạo của nhà trường còn rất cần đội ngũ giáo viên thỉnh giảng từ các các cơ sở đào tạo ngoài trường, và một số cán bộ vừa có nghiệp vụ chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, các Phòng, Ban, Khoa, Tổ phải có đối sách phù hợp, để giáo viên thỉnh giảng gắn bó lâu dài với trường. Thông qua các chương trình hợp tác để thực hiện các dự án và đưa giáo viên đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

(Các khoa, phòng, ban và phòng ĐT - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện)

(Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Thanh  chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nội dung 2.5 - Mục IV).

          2.6. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội:

          - Phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và quan hệ với các trường phổ thông, các doanh nghiệp, để thực hiện gắn kết công tác đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang cho hoạt động nghề nghiệp sau này. (Phòng CTCT - HSSV chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Điều tra hiện trạng việc làm của sinh viên sau đào tạo, thăm dò ý kiến của đơn vị sử dụng, của xã hội về nguồn nhân lực do trường đào tạo; khảo sát thị trường lao động để có chiến lược phát triển quy mô đào tạo; tích cực tham gia các hoạt động hướng nghiệp, các kỳ hội chợ việc làm do các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức. (Phòng đào tạo - NCKH, Tổ Khảo thí & Kiểm định chất lượng, phòng CTCT - HSSV chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Gắn công tác đào tạo với các trường phổ thông, các doanh nghiệp là giải pháp tích cực vừa đảm bảo đào tạo theo nhu cầu xã hội, nắm bắt thông tin về những cái các tổ chức, doanh nghiệp cần, xã hội cần vừa tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp và cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

          - Tăng cường mở các khóa huấn luyện kỹ năng, lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, khóa đào tạo theo nhu cầu của địa phương, thực hiện theo phương thức đa dạng loại hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. (phòng Đào tạo- NCKH, các khoa chịu trách nhiệm thực hiện)

(Phó Hiệu trưởng Hứa Đình Thắng, chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nội dung 2.6 - Mục IV).

          2.7. Đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị:

          - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ đã có; tiếp tục đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. (Phòng Kế hoạch tài vụ chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường ban hành quy định mức thu học phí hàng năm (đối tượng thu học phí), chủ trương của nhà trường là “học phí phải gắn với nâng cao chất lượng đào tạo”. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo tỉnh thu học phí đối với hệ trung cấp. (phòng Kế hoạch tài vụ chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Cụ thể hóa chế độ miễn giảm học phí sinh viên diện chính sách trong từng năm học, chính sách tín dụng sinh viên, học bổng khuyến khích học tập. Tích cực tìm đối tác để giới thiệu sinh viên tham gia các chương trình học bổng trợ giúp sinh viên vượt khó học tốt. (phòng CTCT - HSSV chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng học, phòng làm việc hiệu bộ, dụng cụ, máy móc phòng thí nghiệm; trang bị máy vi tính và tổ chức khai thác thư viện điện tử phục vụ đắc lực cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; thiết kế hệ thống mạng đủ mạnh đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành hoạt động nhà trường, đủ sức phục vụ các hội nghị, hội thảo trực tuyến khi cần, nối mạng với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước có liên kết và thỏa thuận với trường trong công tác đào tạo. (phòng Hành chính - Quản trị thiết bị, Thư viện và tổ Tin học chịu trách nhiệm thực hiện).

          - Tăng cường tổ chức quản lý và điều hành có hiệu quả các dự án nhà trường đang thụ hưởng, như dự án vùng khó, Dự án Việt Bỉ. (phòng ĐT - NCKH chịu trách nhiệm thực hiện)

          - Nghiên cứu để sử dụng một cách có hiệu quả nhất cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, đảm bảo đúng chức năng, công năng của từng loại thiết bị, phòng làm việc, diện tích mặt bằng. Quá trình sử dụng phải luôn đề cao ý thức thực hành tiết kiệm, bảo trì, bảo quản để sử dụng lâu dài đối với những thiết bị có giá trị lớn.

          - Đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình Nhà thư viện, nhà học số 2, cải tạo, nâng cấp các phòng thí nghiệm Lý - Hoá - Sinh. Duy tu sửa chữa phòng ở ký túc xá hiện có phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của sinh viên. (phòng Hành chính - Quản trị, Ban quản lý khu nội trú chịu trách nhiệm thực hiện)

(Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Hứa Đình Thắng chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nội dung 2.7 – Mục IV)

          V. Tổ chức thực hiện:

          1. Chương trình hành động được triển khai đến từng cá nhân, đơn vị và các tổ chức trong nhà trường. Căn cứ nội dung chương trình hành động, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện trong đơn vị mình. Ban Giám hiệu thực hiện kiểm tra giám sát quá trình thực hiện. Hàng tháng, hàng quý, tại buổi họp giao ban Trưởng phòng Hành chính - Quản trị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Nội dung chương trình đưa thành mục riêng trong báo cáo Tổng kết năm học.

          2. Ban Giám hiệu nhà trường phân công, bố trí cán bộ, giáo viên tham dự các hội nghị, hội thảo có liên quan đến đổi mới giáo dục đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đủ số lượng, đúng thành phần và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ.

          3. Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường nắm vững nội dung chương trình hành động, vận động thành viên thuộc tổ chức mình tham gia thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực các mặt hoạt động kể cả các ý kiến góp ý, phản biện, đề xuất khả thi để thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện đổi mới giáo dục đại học phải trở thành phong trào mạnh mẽ, thường xuyên trong nhà trường.

Nơi nhận:   

    - Bộ GDĐT (báo cáo);

    - UBND tỉnh Bắc Kạn (báo cáo);

    - Ban Giám hiệu (t/h);                                         

    - Trưởng, phó các đơn vị trong trường (t/h);

    - Các tổ chức đoàn thể trong trường (t/h);

    - Lưu  VT - ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

TS. Nguyễn Thanh Bình


Download xem chi tiết Tại đây

 

 


                     Phòng Đào tạo       
     
______  Các tin liên quan  ______________________________
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2017
       >> Công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2016
       >> Công Khai Quyết toán Thu - Chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016
       >> Báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 3 )
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 2 )
       >> DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 17/4/2011
       >> Thông báo công khai Dự toán Thu - Chi nguồn NSNN năm 2010
       >> Báo cáo tổng kết thực tập năm học 2010 - 2011
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn cam kết thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo công khai Dự toán thu chi Tài chính 2008 - 2009
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo thống kê số lượng và diện tích Phòng và các khu chức năng
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn với Báo cáo Công khai gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 4/2010
Skip Navigation LinksTrang chủ >Tin tức sự kiện >Tin chi tiết
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn