Ngày 22 tháng 08 năm 2019   |Tin tức sự kiện  |Thông tin tuyển sinh  | Ba công khai  | Xem điểm  | Tài nguyên  | Văn bản - Quy chế
 Trang chủ
 Tuyển sinh
 Ba công khai
 Danh bạ
 Tài nguyên
 Thời gian biểu
 Văn bản - Quy chế
---Website liên kết---

 

 

 

   Đang online: 22
  Đã thăm: 603581
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn với Báo cáo Công khai gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 4/2010 02/02/11

       UBND TỈNH BẮC KẠN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2010

           Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

          Thực hiện sự chỉ đạo tại công văn số 2151/BGD&ĐT - GDĐH của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2010 v/v Tổ chức thảo luận 296/CT-TTg và nộp báo cáo,  Trường CĐSP Bắc Kạn xin báo cáo các công việc đã triển khai như sau:  

I. Thuận lợi, khó khăn

     1. Thuận lợi:

          - Nhà trường đã nhận được đầy đủ các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2012 như: Chỉ thị số 269/CT-TT ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2012; Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục giai đoạn 2010-2012; Quyết định số 179/QĐ -BGD&ĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục giai đoạn 2010-2012; Dự thảo hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết 05/NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý Giáo dục giai đoạn 2010-2012.

          - Ban chấp hành Đảng bộ và Ban giám hiệu Nhà trường đã nhận thức sâu sắc về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2012; triển khai kịp thời việc thảo luận Chỉ thị 296/CT-TTg đến các đơn vị trong Nhà trường.

          - Các nội dung thảo luận được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

     2. Khó khăn

          Trong nội dung thảo luận có nhiều vấn đề Nhà trường còn lúng túng trong việc triển khai, như: Việc ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của Nhà trường chưa có sự góp ý của người sử dụng lao động.

II. Các công việc đã triển khai

          1. Sau khi tham dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; Ban chấp hành Đảng bộ  và Ban giám hiệu Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học bao gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng phó các Phòng, Ban, Khoa, Tổ trong Nhà trường.

          - Ban chỉ đạo đã tổ chức thảo luận Chỉ thị của Thủ tướng, Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chương trình hành động của Bộ, đề xuất hướng dẫn thảo luận ở các đơn vị trong Nhà trường theo hai khối: Khối cán bộ, giảng viên và khối học sinh, sinh viên.

          2. Các đơn vị trong Nhà trường tổ chức thảo luận để nhận thức sâu sắc về sự cấn thiết phải đổi mới quản lý giáo dục đại học.Khối học sinh, sinh viên tổ chức thảo luận tại lớp theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 113/KH-BGD&ĐT-TWĐTN ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh. Các lớp nộp biên bản thảo luận về Khoa để tập hợp ý kiến và nộp kết quả tổng hợp cho Ban chỉ đạo.

          Sau khi nhận được biên bản thảo luận của các đơn vị, Ban chỉ đạo đã tổng hợp và đã đưa ra các ý kiến thống nhất như sau:  

          - Bên cạnh những nội dung cần được nghiên cứu, thay đổi và điều chỉnh thì việc đổi mới chương trình đào tạo sao cho sát với nhu cầu thực tế là việc phải tập trung làm ngay. Bởi mỗi chương trình đào tạo đều có những mục tiêu ngành nghề riêng và những thay đổi không ngừng của xã hội buộc chúng ta phải nhanh chóng thích ứng. Đặc thù phát triển của thế giới hiện nay là toàn cầu hóa, chính vì thế chương trình đào tạo phải vừa đáp ứng được nhu cầu lao động trong nước, vừa có khả năng thích ứng, mở rộng ra các môi trường lao động quốc tế. Cần phải thẳng thắn xem lại tình hình thực tiễn của các chương trình đào tạo trong Nhà trường. Mục tiêu ấy cần được xây dựng trên chiến lược phát triển của toàn ngành và phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội. Chất lượng giáo dục sẽ không thể nâng cao nếu chúng ta không thường xuyên xác định đối tượng đào tạo của mình là ai? Đội ngũ giảng viên hiện có đã thật sự phù hợp chưa? Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu…?

          - Chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao nếu có các điều kiện tốt, đặc biệt là tài chính. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trước tiên phải có sự phù hợp giữa số lượng và chất của quá trình đào tạo. Song song đó, công tác liên kết với các doanh nghiệp cũng giúp nâng cao chất lượng giáo dục một cách hữu hiệu.Điều quan trọng nhất của quá trình thay đổi, nâng chất GDĐH phải bắt nguồn từ việc đổi mới nhận thức của mỗi người. Sẽ không thể có được một bài giảng hay, chất lượng hoặc một chính sách phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện khi bản thân người thầy vẫn chưa có sự “vận hành” trong đổi mới nhận thức.

*Giải pháp

          Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng GDĐH được xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong giai đoạn 2010-2015. Chính vì thế, cần đổi mới công tác quản lý, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nâng cao tầm quan trọng của công tác đánh giá SV, GV, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong SV và GV, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, lộ trình xây dựng và phát triển giáo dục theo từng giai đoạn, phân cấp quản lý một cách triệt để và hướng đến việc đào tạo, giảng dạy theo hướng mở...

          3. Nhà trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông qua chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường giai đoạn 2010-2012 (có chương trình hành động kèm theo).

          4. Nhà trường đã có cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo về các mặt như:            Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính. Các mặt công khai đó đã được dán tại bảng tin của Nhà trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Nhà trường chưa hoàn thành wibsite nên chưa đưa được các thông tin của Nhà trường lên cổng thông tin điện tử. Chưa ban hành được chuẩn đầu ra vì chưa đáp ứng được các điều kiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn đã có cam kết và chương trình hành động cụ thể của đơn vị về các hoạt động của đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn Nhà trường ( có văn bản kèm theo).

          Trên đây là báo cáo của trường CĐSP Bắc Kạn về các nội dung đã triển khai theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để bản báo cáo được đầy đủ hơn.

Nơi nhận:     

- Như kính gửi (b/c)                                  

- Ban giám hiệu (b/c)

- Lưu VT - ĐT

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Thanh


Download để xem chi tiết Tại đây

 

 

 


                     Phòng Đào tạo       
     
______  Các tin liên quan  ______________________________
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2017
       >> Công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2016
       >> Công Khai Quyết toán Thu - Chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016
       >> Báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
       >> Thông báo công khai mức thu học phí các lớp Cao đẳng, Trung cấp năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 3 )
       >> Thông báo công khai dự toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014 ( Biểu số 2 )
       >> DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 17/4/2011
       >> Thông báo công khai Dự toán Thu - Chi nguồn NSNN năm 2010
       >> Báo cáo tổng kết thực tập năm học 2010 - 2011
       >> Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Kạn với chương trình Hành động 296
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn cam kết thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo công khai Dự toán thu chi Tài chính 2008 - 2009
       >> Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn Báo cáo thống kê số lượng và diện tích Phòng và các khu chức năng
Skip Navigation LinksTrang chủ >Tin tức sự kiện >Tin chi tiết
Sigin Bản quyền © 2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
ĐC: Tổ 17 P.Sông Cầu TX. Bắc Kạn T.Bắc Kạn
Thiết kế: Mai Tú - Hà Diện Email: maitu@cdcdbackan.edu.vn